Банкінің негізгі операциялары мен қызмет көрсетулері

Банкінің негізгі операциялары мен қызмет көрсетулері
Основные банковские операции и услуги

Коммерциялық банкілер өзінің клиенттеріне қандай қызметтер көрсетеді?

Какие услуги оказывает коммерческий банк своим клиентам?

Коммерциялық банк мынадай қызметтер көрсетеді:

Коммерческий банк оказывает следующие услуги:

- несие операцияларындағы делдалдық;

- посредничество в кредитных операциях;

- қарыз беру;

- предоставление займов

- валюта айырбастау;

- валютный обмен;

- коммерциялық вексельдерді есепке алу;

- учет коммерческих векселей;

- кәсіпорындарға несие беру;

- предоставление кредитов предприятиям;

- несие беруде делдалдық жасау;

- посредничество в кредите;

- аманат салымдар;

- сберегательные вклады;

- құндылықтарды сақтау;

- хранение ценностей;

- есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету;

- расчетно-кассовое обслуживание;

- қаржы жөнінен кеңестер беру;

- финансовое консультирование;

- жабдық лизингі;

- лизинг оборудования;

- бағалы қағаздармен операциялар жасау;

- операции с ценными бумагами;

- трастылық (сенімгерлік) қызметтер көрсету;

- трастовые (доверительные) услуги;

- банк аралық несие.

- межбанковский кредит.

Банк заңды және жеке тұлғалар үшін қандай қызметтер көрсетеді?

Какие операции осуществляет банк для юридических и физических лиц?

Жеке және заңды тұлғалар үшін банк мынадай операцияларды жүзеге асырады:

Для физических и юридических лиц банк осуществляет следующие операции:

- жеке және заңды тұлғалар-дың ақшалай қаражатын салымдарға тарту;

- привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц;

- тартылған ақшалай қаражатты өз атынан және өз есебінен орналастыру;

- размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет;

- жеке және заңды тұлғалардың банкілік шоттарын ашу және жүргізу;

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

- жеке және заңды тұлғалардың, соның ішінде корреспондент банкілердің тапсыруымен олардың банкілік шоттары бойынша есеп айырысу;

- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе и банков корреспондентов, по их банковским счетам;

- жеке және заңды тұлғалардың ақшалай қаражатын, вексельдеріне төлемдік және есеп айырысу құжаттарын инкассолау;

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов физических и юридических лиц;

- жеке және заңды тұлғаларға кассалық қызмет көрсету;

- кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

- қолма-қол ақша және қолма-қол ақшасыз нысандарда шетел валютасын сатып алу-сату;

- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

- асыл металдарды салымға тарту және орналастыру;

- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

- банк кепілдіктерін беру;

- выдача банковских гарантий;

- үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысандағы міндеттемелердің орындалуын көздейтін кепілгерлік беру;

- выдача поручительства за третьих лиц, предусматривающего исполнение обязательств в денежной форме;

- үшінші тұлғалардан ақшалай нысандағы міндеттемелердің орындалуын талап ету құқығын сатып алу;

- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

- жеке және заңды тұлғалармен жасалған шарт бойынша ақшалай қаражат пен мүлікті сенімгерлікпен басқару;

- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес асыл металдармен және асыл тастармен операциялар жасау;

- осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- жеке және заңды тұлғаларға құжаттар мен құндылықтарды сақтау үшін арнаулы үй-жайлар мен олардағы темірсандықтарды жалға беру;

- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений и находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

- лизингілік операциялар;

- лизинговые операции;

- кеңес беру және ақпараттық қызметтер көрсету.

- оказание консультационных и информационных услуг.


Қазақ-орыс анықтағыш-тілашар банктік жүйенің жұмыскерлерінің. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»